Piloersemaborg

Introductie
Steun de borg
Beleid en verantwoording
Vrienden van de Hamsterborg
Exploitatie van de borg
Foto album
Contact
Organisatie Beleid en Verantwoording

Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de Stichting Wierenga van Hamsterborg bestaat uit:

 

de heer dr. J.G. Knot, Groningen (voorzitter)

mevrouw A.M. Wierenga, Ten Boer (secretaris)

de heer drs. K.L. Wierenga, Zuidhorn (penningmeester)

mevrouw G.T. Sportel-Wierenga, Midwolda

de heer J.M. Boersma, Den Ham

de heer drs. E. Pool, Meedhuizen

de heer drs. M.K. Wierenga, Groningen

  

De bestuursleden genieten geen honorering.

  

Doelstelling

 

De Stichting Wierenga van Hamsterborg heeft ten doel de Piloersemaborg in stand te houden; de borg met zijn gebouwen, inboedel en landerijen. Hieraan wordt vorm gegeven door de borg te onderhouden en te beheren. Uit de statuten:


Artikel 2:

De stichting heeft ten doel: het in het algemeen belang laten voortbestaan van de Piloersemaborg - ook genaamd Hamsterborg - met de bijbehorende tuin en hof te Den Ham, als een cultuur-historisch monument in de zin van de Monumentenwet.

Artikel 4:

De stichting tracht haar doel te bereiken door: a) het beheren en exploiteren van de borg en de tot het borgcomplex behorende gebouwen, tuin, boomgaard en landerijen; b) het beheren van de aanwezige inboedel in de borg en het verwerven van inboedel, welke tot inrichting daarvan kan dienen; c) het toegang verlenen tot de borg en het borgterrein aan het publiek, met in achtneming van de door het bestuur te stellen voorwaarden en de regels die de overheid stelt.

 

Beleid

 

Jaarlijks terugkerende beleidspunten, voortvloeiende uit de statutaire doelstelling van de stichting zijn:

- gelden (doen) bijeenbrengen voor de instandhouding van de borg met haar inboedel en het omliggende terrein met tuin, singel, gracht en boomgaard;

- Het (doen) verrichten van het daadwerkelijke beheer en onderhoud van vorengenoemd borgcomplex en haar inboedel;

- opstelling van de borg voor het publiek, onder meer op open-dagen en de Open Monumentendag.


Actueel jaarverslag


Financiën

 

De inkomsten van de Stichting Wierenga van Hamsterborg bestaan uit de inkomsten uit verhuur, uit erfpacht, en uit giften, legaten en subsidies.

De uitgaven van de stichting zijn alle direct te relateren aan de doelstelling van de stichting en zijn verdeeld over kosten voor Gebouw en Inventaris (I), Land en Erf (II), Bestuur (III), en Bank en Effecten (IV).

 

Indien de inkomsten de uitgaven overtreffen, wordt geld apart gezet. De stichting is naar de ANBI-regeling een 'vermogensfonds': De Stichting Wierenga van Hamsterborg werft niet actief geld of goederen, en al onze opbrengsten worden besteed aan onze doelstelling.


Overzicht van baten en lasten  Printable Version